ממצאי סקר שינוי באיכות החיים

מבוא

בחודש יולי 2013 בוצע סקר בקרב N = 67 אחים בוגרים מחמשת הסניפים של העמותה [ירושלים, תל אביב, חיפה, אור יהודה וגוש עציון]. הסקר בוצע במטרה: 1. בסיס לגיבוש כלים ארוכי טווח למדידת השינוי באיכות החיים בקרב האחים הצעירים בעקבות פעילות האחים הבוגרים והעמותה. 2. לקבל תמונת מצב מהימנה וראשונית לגבי השינוי בפועל באיכות החיים של האח הצעיר בעקבות פעילות האחים הבוגרים והעמותה. תמונה בהתייחס לעמותה ככלל ובחלוקה לסניפים.

שיטה

הדגימה בוצעה באמצעות פנייה במייל לכלל האחים הבוגרים הפעילים בעמותה ואשר מלווים את האח הצעיר לפרק זמן מינימאלי של 3 חודשים. סה"כ התקבלו תשובות מ 67 אחים בוגרים המהווים 35% מכלל האחים הבוגרים [הנמצאים בקשר למעלה משלושה חודשים].

כלי הסקר מבוסס על דיווח סובייקטיבי של האח הבוגר לגבי השינוי שחל אצל האח הצעיר בעקבו הליווי שלו ושל העמותה. הכלי הכיל 12 שאלות סגורות בחלוקה לתחומי הבאים, בית הספר, קשר והשתלבות חברתית, יחס לעצמי, יחס לסביבה ומסכם [התנהגות ומצב רוח]. סקלת התשובות 5 [רבה מאוד – 1 [כלל לא]. בנוסף הכלי הכיל מעט שאלות רקע לגבי האח הצעיר, האח הבוגר ואינטנסיביות הליווי.

ממצאים

כפי שניתן לראות בטבלה להלן, בכל הפריטים ניכר שינוי לחיוב במידה בינונית ומעלה. יתר על כן, במרבית הפריטים כמחצית מהאחים הבוגרים מדווחים על שינוי לחיוב במידה רבה או רבה מאוד. בולט במיוחד השינוי לחיוב בפריטים המסכמים, שיפור בהתנהגות הכללית כאשר 59% מדווחים על שינוי לחיוב במידה רבה או רבה מאוד ושיפור במצב הרוח הכללי, כאשר 65%  מדווחים על שינוי לחיוב במידה רבה או רבה מאוד ושיפור במצב הרוח הכללי.

ממצאי סקר שינוי באיכות החיים-2